Агенция за недвижими Теменуга

Изгодни оферти на агенция за недвижими имоти Теменуга Продава промишлени помещения

Продава промишлени помещения

От 1 до 12 от общо 29 оферти
Подреждане :
Оферти :
Оферта #761 Продава промишлено помещение град Божурище, област София - област

Продава промишлено помещение

€ 850000
1370 m2 620 €/m2 Етаж 1/2

Продава промишлено помещение град Божурище, област София - област

Производствено складова база в промишлена зона Божурище

Съвременна производствена база разположена на удобно място в промишлената зона на Божурище. Мястото осигурява удобен достъп от международен път Е80-2км, Околовръстно шосе на София -6км, Северна тангента и магистрала Люлин-Струма.Базата е построена в равен правоъгълен парцел 3600м2 на 500м от главен асфалтиран път, като обслужващата улица e покрита с чакъл. Предприятието е функционирало от 2010г и е ползвано за чисто производство. Сградата е изпълнена като монолитна стоманобетонна конструкция с покривна конструкция от предварително напрегнати 2Т панели , като външните стени са от термопанел, подовете на работните помещения са от армиран шлайфан бетон. Производствената част е 1050м2, като са обособени отделни помещения с леки преградни стени от термопанел, светлата височина на помещенията е 4,20м. Оформени са два входа с рампи за зареждане и товарене на готова продукция и един резервен за товарене на бусове. В предната част на сградата е обособена офисна част със заседателна зала, шоурум и санитарни възли на първо ниво и тристайно жилище и кабинет на второ ниво, които са напълно завършени с висококачествени материали и готови за обитаване. В двора в отделна постройка са обособени две ведомствени жилища по 60м2 за обслужващ персонал. Базата е захранена с ток с мощност 120кВт с възможност за разширение, градски водопровод, сондажен кладенец, септична яма за битови води 50м3. Отоплението на производствената част е на електрически калорифери,а на административно битовата климатици.Базата е подходяща за производствена дейност, складова дейност, дистрибуция. 

Подробна информация »
Оферта #722 Продава промишлено помещение Кремиковци, град София

Продава промишлено помещение

€ 900000
5900 m2 153 €/m2 Етаж 1/1

Продава промишлено помещение Кремиковци, град София

Промишлено хале 5900м2 с височина 16м и прилежащ терен 17дка индустриална зона Кремиковци

Промишлено хале 5900м2 с височина 16м, мостов кран, ЖП линия, собствен трафопост ,промишлена зона Кремиковци.Халето е изпълнено от сглобяема стоманобетонна конструкция с подкранови пътища с мостов кран 10 тона и обслужваща ЖП линия. Височината на халето е 16м, Прилежащ терен УПИ 17100м2 , зона Пп за промишлени производства плътност 60% Кинт 1,5. Халето се нуждае от реновиране.Агенцията работи с комисион не включен в цената. Безплатни огледи след подписан комисионен договор за конкретния обект и протокол за оглед.

Подробна информация »
Оферта #464 Продава промишлено помещение област Плевен

Продава промишлено помещение

€ 1850000
4125 m2 448 €/m2 Етаж 1/1

Продава промишлено помещение област Плевен

РАЗРАБОТЕНА ОБОРУДВАНА ФАБРИКА ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСА, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, РИБА В РАЙОНА НА ПЛЕВЕН.

Разработено предприятие за преработка на месо, млечни продукти, плодове и зеленчуци в района на Плевен- 36км, гр Белене 20км, 190км от София, 25км от ферибот Никопол- Турну Мъгуреле . Предприятието е изпълнено в съотвествие с най-съвременните изисквания за преработка на месо, като оборудването му е пригодно и за преработка на мляко, риба, плодове и зеленчуци,сладолед,респ.на всякакви суровини на хранително вкусовата промишленост,пакетиране и разфасовка . Възможно е да работи и като птицекланица. Разполага с Експортен номер и разрешително за износ в Европейския съюз. Сградите са изпълнени от галванизирана метална конструкция и термопанели от 100мм до 200мм дебелина , като всичко е от висококачествени материали внос от ЕС. Всички работни помещения са на едно ниво,така че обслужването и производството се извършва основно и само с транспортни средства-елкари и транспортни колички,без използването на ръчен труд. Комплекса се състои от равен ограден терен 22дка частично бетониран. 1. Административно битова сграда на 2 етажа с РЗП 576м2 съдържаща: - приемна офис - контролна лаборатория - кухня и столова за персонал - съблекални и бани за персонал 2. КПП 3. Работно хале 616м2 с височина 4м изпълнено от термопанел 100мм съдържащо: -хладилна камера 130м2 от термопанел 120мм с височина 3,5м -тунел за шоково замразяване 108м2 с височина 3,0м 4. Пристройка -склад за амбалаж -600м2 с възможност за изграждане на преградни стени, изпълнена от термопанел 160мм с 2 товарни изхода към околовръстна улица. 5. Голямо работно хале 1056м2/44/24м/ с височина 6м без междинни носещи подпорни колони, изпълнено от галванизирана метална конструкция и термопанели 200м и външна облицовка LT ламарина с PVC покритие съдържащо: -хладилна камера 120м2 с височина 4,5м. 6. Складово хале 477м2 с височина 4м метална конструкция и термопанел 100м с бетониран под. 7. Складово хале с офис 400м2 масивна конструкция с метален покрив. 8. Складово хале 400м2 незавършено-метална конструкция. Базата е захранена с електричество 300kW. Изградена е собствена пречиствателна станция, сондаж за вода за битови и промишлени нужди, парен котел с капацитет 1,6т пара/час с резервоар, отоплителна централа за жилищно административната част. Фабриката разполага с пълно оборудване от най-висок клас в отлично състояние внесено от Европа, като е възможна продажба с цялостно или частично оборудване. В региона е добре развито животновъдството и производството на плодове и зеленчуци, което би осигурило редовно захранване на фабриката със суровини за производство. Разположението на предприятието в близост до основни пътища и фериботни връзки осигурява добър експортен потенциал към съседни държави и централна и западна Европа. Цената е по договаряне в зависимост от начина на плащане и обхвата на сделката. DEVELOPED FACTORY FOR PROCESSING OF MEAT, DAIRY PRODUCTS, FRUIT AND VEGETABLES, FISH IN THE PLEVEN REGION. Developed enterprise for processing of meat, dairy products, fruit and vegetables in the Pleven region - 36km, 190km from Sofia, 25km from the ferry Nikopol-Turnu Magurele. The company is implemented in accordance with the most up-to-date meat processing requirements and its equipment is also suitable for processing of milk, fish, fruits and vegetables, ice cream, or any raw materials of the food industry, cutting and packaging. It has an export number and an export authorization in the European Union. The buildings are made of galvanized metal construction and thermal panels from 100mm to 200mm thick, all of which are made of high quality materials imported from the EU. All workplaces are on a one level so that service and production is mainly done with the use of self-propelled transport vehicles and transport carts without the use of manual labor. The complex consists of a flat fenced terrain, which is partially concreted. 1. Administrative 2-storey building with a total built-up area of 576m2 comprising: - a reception office-control laboratory - a kitchen and a dining room for staff - changing rooms and bathrooms 2. Checkpoint 3. Workshop 616m2 with a height of 4m, made of 100mm thermal panels, containing: - cooling chamber 130m2 from thermal panels 120mm with height 3,5m - shock freezing tube 108m2 with height 3,0m 4. Outbuilding - packing warehouse -600m2 with the possibility of construction of partition walls, made of thermal panels 160mm with 2 freight exits to a ring street. 5. Large working hall 1056m2 / 44 / 24m / with height 6m without intermediate bearing support columns made of galvanized metal structure and thermal panels 200m and external cladding LT sheet with PVC coating containing: -cooled chamber 120m2 with a height of 4.5m. 6. Warehouse 477m2 with a height of 4m metal structure and thermal panels 100m with concrete floor. 7. Warehouse with office 400m2 massive construction with metal roof. 8. Warehouse 400m2 unfinished metal structure. The base is powered by 300kW elektricity. It has its own sewage treatment plant, an own water source well for domestic and industrial needs, a steam boiler with a capacity of 1.6t steam / hour with a tank, a heating station for the residential administrative part. The factory has full equipment of the highest class in excellent condition imported from Europe, and it is possible to sell with complete or partial equipment. The region has a well developed livestock and fruit and vegetable production, which would provide a regular supply to the factory with raw materials for production. The location of the enterprise near major roads and ferry links provides good export potential to neighboring countries and central and western Europe. The price is negotiable depending on the payment method and the scope of the deal. Современное предприятие по переработке мяса в регионе г. Плевен- 36 км, в 190 км от Софии и в 25 км от парома Никополь-Турнет-Мэгурел(Румыния). Предприятие работает в соответствии с современными требованиями по переработке мяса, оборудование может быть приспособлено для переработки молока и продуктов из молока, рыбы, овощей и фруктов, мороженого, соответствует современным требованиям в области пищевой промышленности, парцелляция и упаковки. Экспортные возможности: предприиятие разполагате експортным номером и разрешение на экспорт в Европейском Союзе. Здания выполнены из оцинкованных металлических конструкций и термоизоляционные панели от 120 мм до 200 мм толщины, оборудование полностью импортное из Голландии и Германии. Производственный коплекс разположен на ровном участке площадью 22000м2 огорожен металическим забором. Отличная транспортная доступность в том числе и для фуров. Вся рабочая площадь расположена на одном уровне, так что обслуживание и производство в основном осуществляется автоматически - транспортными средствами, электрическими погрузчиками и тележками без применения ручного труда. 1. Административное здание состоит из двух этажей с площадью 576м2 и содержит: - приемная - Лаборатория ХАССП (HACCP) и взятия технологических образцов - столовая для служителей - гардеробные и ванные комнаты для персонала - прачечная для рабочей одежды 2. контрольно-пропускной пункт 3. Рабочее помещение 616м2 состоит из: - зала (высотой 4 м, кирпичная кладка 500 мм и (внутрення япрокладка из 120 мм термоизоляционные панели ,а также включает: ---холодильную камеру /из двух ячеек / хранение с регулируемым термостатом (от 0 до -18 градусов) (площадью 130м2 из термоизоляционные панели 120 мм, высотой 3,5 м); ---морозильную камеру (площадью108м2 высотой 3,0 м); 4.Расширение(Возможно возведение дополнительных строительных перегородок)-600m2 из термoизоляционные панели 160 мм и возведение второго выхо да к кольцевой дороге предприятия; 5. Большой работчий цех (1056m2) (44 м х 24 м) с высотой 6 метров и 8 метров до конька, выполненных: из оцинкованной металлической конструкции и термоизоляционные панели (перегородки 200 мм); без промежуточными опорными стойками (колонн поддержки) в середине и стального листа наружной оболочки, покрытого ПВХ (PVC); на территории цеха налична холодильная камера 120m2 высотой 4,5 м; 6.Зал 477m2 высотой 4 м, из термоизоляционные панели 100 мм с бетонным полом, электроснабжение - трехфазный ток), пригодный для производственной деятельности или склада 7.Здание 400m2 (подходит для офиса или проживания персонала), массивная конструкция с крышей из двойного металлического листа LT и термоизоляции из минеральной ваты; 8. 400m2 - недостроенное помещение металлической конструкции. База снабжена электроэнергии мощностью 300кВт (одно- и трехфазные соединений во всех зданиях), располагатет собственной станцией очистки сточных вод, скважина с водой для бытовых и промышленных нужд, паровым котлом 1,6 т/час с баком для обогревания корпуса административной части и отдельного бойлера. Завод располагает полным оборудованием и запасными материалами, все находится в отличном состоянии, импортировано из Голландии и Германии, продажа оборудования комплекса или частично являетсяпредметом переговоров. PLEVEN YÖRESİNDE DONANIMLI VE ÇALIŞIR DURUMDAKİ ET, SÜT MAMULLERİ, MEYVE, SEBZE, BALIK İŞLETME FABRİKASI Sofya’dan 190 km, Nikopol-Turnu Mıgurele feribotundan 25 km, Pleven şehrinden 36 km uzaklığında bulunan çalışır urumdaki et, süt mamulleri, meyve ve sebze işletme fabrikası. En çağdaş et işletme standartlarına göre kurulmuş fabrikanın donanımı süt, balık, meyve ve sebze, dondurma, gıda sanayi alanındaki her türlü hammadde işletilmesine, fason ve paketlenmesine uygundur. Fabrikanın ihracat numarasına ve Avrupa Birliğine İhracat İzin Belgesine sahiptir. Fabrikanın binaları malzemesi AB’nden ithal edilen yüksek kaliteli galvanize metal yapısı ve 100 ile 200 mm arasındaki kalınlığında termo-panolarından yapılmıştır. Tek düzeyde bulunan bütün çalışma meskenlerinde bütün üretim ve hizmet işleri el çalışması kullanılmaksızın elektrik kaldırıcı ve taşıma arabaları olmak üzere tek ve yalnız taşıma araçları ile gerçekleştiriliyor. İşletme, bir kısmı betonla kaplı 22 dekarlık düz, çıt ile çevreli arsadan, ayrıca: 1. Toplam kaplı alanı 576м2 olan ve aşağıdaki bölümleri içeren 2 katlı idare binası: - Kabul salonu,- Kontrol laboratuarı,- Personel mutfağı ve yemekhanesi,- Personel soyunma odaları ve banyoları.2. Giriş Kontrol Kapısı.3. Toplam alanı 616м2 olan ve aşağıdaki bölümleri içeren 100 mm kalınlığında termo-panolardan yapılmış 4 m yüksekliğindeki çalışma salonu: - yüksekliği 3,5 m olup 120 mm kalınlığındaki termo-panolarından yapılmış 130 m2alanlı soğutma odası, -yüksekliği 3,0 m olan 108 m2alanlı şok soğutma tüneli. 4. Çevre sokağına çıkan 2 yükleme çıkşı ile 160 mm kalınlığında termo-panolarından yapılmış 600 m2 alanlı ambalaj deposu, içinde bölme duvar yapılması imkânı vardır.5. Galvanize metal yapısı ile 200 mm’lik termo-panolarından ve PVC kaplamalı LT saçlı dış cephe kaplamsı ile yapılmış ara destek sütunları bulunmayan 6 m yüksekliğinde 1056 m2/44/24 m’lik büyük çalışma salonu ve:-yüksekliği 4,5 m olan 120 m2alanlı soğutma odası. 6. 100 mm’lik termo-panoların ile metal yapısından yapılmış yüksekliği 4 m olan beton zeminli 477m2 alanlı depo.7. Metal çatılı, sağlam yapılı 400 m2alanlı depo ve ofis.8. Tamamlanmamış metal yapılı 400 m2alanlı depo.İşletmede 300kW elektrik ile beslenmelidir. Özel su arıtma istasyonu, ev ve sanayi ihtiyaçları işin su sondajı, 1,6 ton buhar/saat kapasiteli ve rezervuarlı buhar kazanı, idare binasının ısıtılması için ısıtma santrali kurulmuştur. Fabrikada Avrupa’dan ithal edilen mükemmel duruda bulunan en yüksek sınıfı donanımı var, satış tamamen veya kısmen donanımlı şekilde yapılabilir. Yörede fabrikanın düzenli hammadde beslenmesini sağlayacak hayvancılık, meyvecilik ve sebzecilik alanı iyi gelişmiştir. Fabrika ana yollara ve feribot bağlantıların yakınlığı komşu ülkelere ve Orta ve Batı Avrupa ülkelerine iyi ihracat potansiyelini saylıyor. Fiyat, ödeme usulüne ve muamele kapsamına bağlı olarak sözleştirilecektir.

Подробна информация »
Оферта #585 Продава промишлено помещение град Плевен, област Плевен

Продава промишлено помещение

€ 1850000
4125 m2 448 €/m2 Етаж 1/1

Продава промишлено помещение град Плевен, област Плевен

РАЗРАБОТЕНА ОБОРУДВАНА ФАБРИКА ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСА, ПОДХОДЯЩО И ЗА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ до гр ПЛЕВЕН.

Разработено предприятие за преработка на месо, Подходящо и за млечни продукти, плодове и зеленчуци, риба в района на Плевен- 36км, 190км от София, 20км от г Белене, 25км от ферибот Никопол- Турну Мъгуреле . Предприятието е изпълнено в съотвествие със съвременните изисквания за преработка на месо, като оборудването му е пригодно и за преработка на мляко, риба, плодове и зеленчуци,сладолед,респ.на всякакви суровини на хранително вкусовата промишленост,пакетиране и разфасовка. Възможно е и разширение за Птицекланица, като преди преустройството е работило като птицекланица за гъски. Разполага с Експортен номер и разрешително за износ на бели меса в Европейския съюз. Сградите са изпълнени от галванизирана метална конструкция и термопанели от 100мм до 200мм дебелина , като всичко е от висококачествени материали внос от ЕС. Всички работни помещения са на едно ниво,така че обслужването и производството се извършва основно и само с транспортни средства-елкари и транспортни колички,без използването на ръчен труд.Комплекса се състои от равен ограден терен 22дка частично бетониран.1. Административно битова сграда на 2 етажа с РЗП 576м2 съдържаща:- приемна офис- контролна лаборатория- кухня и столова за персонал- съблекални и бани за персонал2. КПП3. Работно хале 616м2 с височина 4м изпълнено от термопанел 100мм съдържащо:-хладилна камера 130м2 от термопанел 120мм с височина 3,5м-тунел за шоково замразяване 108м2 с височина 3,0м4. Пристройка -склад за амбалаж -600м2 с възможност за изграждане на преградни стени, изпълнена от термопанел 160мм с 2 товарни изхода към околовръстна улица.5. Голямо работно хале 1056м2/44/24м/ с височина 6м без междинни носещи подпорни колони, изпълнено от галванизирана метална конструкция и термопанели 200мм и външна облицовка LT ламарина с PVC покритие съдържащо:-хладилна камера 120м2 с височина 4,5м.6. Складово хале 477м2 с височина 3м метална конструкция и термопанел 100мм с бетониран под.7. Складово хале с офис 400м2 масивна конструкция с метален покрив с топлоизолация.8. Складово хале 400м2 незавършено-метална конструкция предвидено за кланица.Базата е захранена с електричество 300kW. Изградена е собствена пречиствателна станция, сондаж за вода за битови и промишлени нужди, парен котел с капацитет 1,6т пара/час с резервоар, отоплителна централа за жилищно административната част.Фабриката разполага с пълно оборудване от най-висок клас в отлично състояние внесено от Европа, като е възможна продажба с цялостно или частично оборудване. Включително е налично оборудване за кланица, производство на колбаси и полуфабрикати и производство на месни консерви.В региона е добре развито животновъдството и производството на плодове и зеленчуци, което би осигурило редовно захранване на фабриката със суровини за производство. Разположението на предприятието в близост до основни пътища и фериботни връзки осигурява добър експортен потенциал към съседни държави и централна и западна Европа.Цената е по договаряне в зависимост от начина на плащане и обхвата на сделката.DEVELOPED FACTORY FOR PROCESSING OF MEAT, DAIRY PRODUCTS, FRUIT AND VEGETABLES, FISH IN THE PLEVEN REGION.Developed enterprise for processing of meat, dairy products, fruit and vegetables in the Pleven region - 36km, 190km from Sofia, 25km from the ferry Nikopol-Turnu Magurele. The company is implemented in accordance with the most up-to-date meat processing requirements and its equipment is also suitable for processing of milk, fish, fruits and vegetables, ice cream, or any raw materials of the food industry, cutting and packaging. It has an export number and an export authorization in the European Union. The buildings are made of galvanized metal construction and thermal panels from 100mm to 200mm thick, all of which are made of high quality materials imported from the EU. All workplaces are on a one level so that service and production is mainly done with the use of self-propelled transport vehicles and transport carts without the use of manual labor. The complex consists of a flat fenced terrain, which is partially concreted.1. Administrative 2-storey building with a total built-up area of 576m2 comprising: - a reception office-control laboratory - a kitchen and a dining room for staff - changing rooms and bathrooms2. Checkpoint3. Workshop 616m2 with a height of 4m, made of 100mm thermal panels, containing: - cooling chamber 130m2 from thermal panels 120mm with height 3,5m - shock freezing tube 108m2 with height 3,0m4. Outbuilding - packing warehouse -600m2 with the possibility of construction of partition walls, made of thermal panels 160mm with 2 freight exits to a ring street.5. Large working hall 1056m2 / 44 / 24m / with height 6m without intermediate bearing support columns made of galvanized metal structure and thermal panels 200m and external cladding LT sheet with PVC coating containing: -cooled chamber 120m2 with a height of 4.5m.6. Warehouse 477m2 with a height of 4m metal structure and thermal panels 100m with concrete floor.7. Warehouse with office 400m2 massive construction with metal roof.8. Warehouse 400m2 unfinished metal structure. The base is powered by 300kW elektricity. It has its own sewage treatment plant, an own water source well for domestic and industrial needs, a steam boiler with a capacity of 1.6t steam / hour with a tank, a heating station for the residential administrative part. The factory has full equipment of the highest class in excellent condition imported from Europe, and it is possible to sell with complete or partial equipment. The region has a well developed livestock and fruit and vegetable production, which would provide a regular supply to the factory with raw materials for production. The location of the enterprise near major roads and ferry links provides good export potential to neighboring countries and central and western Europe. The price is negotiable depending on the payment method and the scope of the deal.Современное предприятие по переработке мяса в регионе г. Плевен- 36 км, в 190 км от Софии и в 25 км от парома Никополь-Турнет-Мэгурел(Румыния). Предприятие работает в соответствии с современными требованиями по переработке мяса, оборудование может быть приспособлено для переработки молока и продуктов из молока, рыбы, овощей и фруктов, мороженого, соответствует современным требованиям в области пищевой промышленности, парцелляция и упаковки. Экспортные возможности: предприиятие разполагате експортным номером и разрешение на экспорт в Европейском Союзе. Здания выполнены из оцинкованных металлических конструкций и термоизоляционные панели от 120 мм до 200 мм толщины, оборудование полностью импортное из Голландии и Германии.Производственный коплекс разположен на ровном участке площадью 22000м2 огорожен металическим забором. Отличная транспортная доступность в том числе и для фуров. Вся рабочая площадь расположена на одном уровне, так что обслуживание и производство в основном осуществляется автоматически - транспортными средствами, электрическими погрузчиками и тележками без применения ручного труда.1. Административное здание состоит из двух этажей с площадью 576м2 и содержит:- приемная- Лаборатория ХАССП (HACCP) и взятия технологических образцов- столовая для служителей- гардеробные и ванные комнаты для персонала- прачечная для рабочей одежды2. контрольно-пропускной пункт3. Рабочее помещение 616м2 состоит из:- зала (высотой 4 м, кирпичная кладка 500 мм и (внутрення япрокладка из 120 мм термоизоляционные панели ,а также включает:---холодильную камеру /из двух ячеек / хранение с регулируемым термостатом (от 0 до -18 градусов) (площадью 130м2 из термоизоляционные панели 120 мм, высотой 3,5 м);---морозильную камеру (площадью108м2 высотой 3,0 м);4.Расширение(Возможно возведение дополнительных строительных перегородок)-600m2 из термoизоляционные панели 160 мм и возведение второго выхо да к кольцевой дороге предприятия;5. Большой работчий цех (1056m2) (44 м х 24 м) с высотой 6 метров и 8 метров до конька, выполненных: из оцинкованной металлической конструкции и термоизоляционные панели (перегородки 200 мм); без промежуточными опорными стойками (колонн поддержки) в середине и стального листа наружной оболочки, покрытого ПВХ (PVC); на территории цеха налична холодильная камера 120m2 высотой 4,5 м;6.Зал 477m2 высотой 4 м, из термоизоляционные панели 100 мм с бетонным полом, электроснабжение - трехфазный ток), пригодный для производственной деятельности или склада7.Здание 400m2 (подходит для офиса или проживания персонала), массивная конструкция с крышей из двойного металлического листа LT и термоизоляции из минеральной ваты;8. 400m2 - недостроенное помещение металлической конструкции.База снабжена электроэнергии мощностью 300кВт (одно- и трехфазные соединений во всех зданиях), располагатет собственной станцией очистки сточных вод, скважина с водой для бытовых и промышленных нужд, паровым котлом 1,6 т/час с баком для обогревания корпуса административной части и отдельного бойлера.Завод располагает полным оборудованием и запасными материалами, все находится в отличном состоянии, импортировано из Голландии и Германии, продажа оборудования комплекса или частично являетсяпредметом переговоров.PLEVEN YÖRESİNDE DONANIMLI VE ÇALIŞIR DURUMDAKİ ET, SÜT MAMULLERİ, MEYVE, SEBZE, BALIK İŞLETME FABRİKASI Sofya’dan 190 km, Nikopol-Turnu Mıgurele feribotundan 25 km, Pleven şehrinden 36 km uzaklığında bulunan çalışır urumdaki et, süt mamulleri, meyve ve sebze işletme fabrikası. En çağdaş et işletme standartlarına göre kurulmuş fabrikanın donanımı süt, balık, meyve ve sebze, dondurma, gıda sanayi alanındaki her türlü hammadde işletilmesine, fason ve paketlenmesine uygundur. Fabrikanın ihracat numarasına ve Avrupa Birliğine İhracat İzin Belgesine sahiptir. Fabrikanın binaları malzemesi AB’nden ithal edilen yüksek kaliteli galvanize metal yapısı ve 100 ile 200 mm arasındaki kalınlığında termo-panolarından yapılmıştır. Tek düzeyde bulunan bütün çalışma meskenlerinde bütün üretim ve hizmet işleri el çalışması kullanılmaksızın elektrik kaldırıcı ve taşıma arabaları olmak üzere tek ve yalnız taşıma araçları ile gerçekleştiriliyor. İşletme, bir kısmı betonla kaplı 22 dekarlık düz, çıt ile çevreli arsadan, ayrıca:1. Toplam kaplı alanı 576м2 olan ve aşağıdaki bölümleri içeren 2 katlı idare binası:- Kabul salonu,- Kontrol laboratuarı,- Personel mutfağı ve yemekhanesi,- Personel soyunma odaları ve banyoları.2. Giriş Kontrol Kapısı.3. Toplam alanı 616м2 olan ve aşağıdaki bölümleri içeren 100 mm kalınlığında termo-panolardan yapılmış 4 m yüksekliğindeki çalışma salonu:- yüksekliği 3,5 m olup 120 mm kalınlığındaki termo-panolarından yapılmış 130 m2alanlı soğutma odası,-yüksekliği 3,0 m olan 108 m2alanlı şok soğutma tüneli. 4. Çevre sokağına çıkan 2 yükleme çıkşı ile 160 mm kalınlığında termo-panolarından yapılmış 600 m2 alanlı ambalaj deposu, içinde bölme duvar yapılması imkânı vardır.5. Galvanize metal yapısı ile 200 mm’lik termo-panolarından ve PVC kaplamalı LT saçlı dış cephe kaplamsı ile yapılmış ara destek sütunları bulunmayan 6 m yüksekliğinde 1056 m2/44/24 m’lik büyük çalışma salonu ve:-yüksekliği 4,5 m olan 120 m2alanlı soğutma odası. 6. 100 mm’lik termo-panoların ile metal yapısından yapılmış yüksekliği 4 m olan beton zeminli 477m2 alanlı depo.7. Metal çatılı, sağlam yapılı 400 m2alanlı depo ve ofis.8. Tamamlanmamış metal yapılı 400 m2alanlı depo.İşletmede 300kW elektrik ile beslenmelidir. Özel su arıtma istasyonu, ev ve sanayi ihtiyaçları işin su sondajı, 1,6 ton buhar/saat kapasiteli ve rezervuarlı buhar kazanı, idare binasının ısıtılması için ısıtma santrali kurulmuştur. Fabrikada Avrupa’dan ithal edilen mükemmel duruda bulunan en yüksek sınıfı donanımı var, satış tamamen veya kısmen donanımlı şekilde yapılabilir. Yörede fabrikanın düzenli hammadde beslenmesini sağlayacak hayvancılık, meyvecilik ve sebzecilik alanı iyi gelişmiştir. Fabrika ana yollara ve feribot bağlantıların yakınlığı komşu ülkelere ve Orta ve Batı Avrupa ülkelerine iyi ihracat potansiyelini saylıyor. Fiyat, ödeme usulüne ve muamele kapsamına bağlı olarak sözleştirilecektir.

Подробна информация »
Оферта #428 Продава промишлено помещение Промишлена зона Юг, град Кърджали

Продава промишлено помещение

€ 2490000
4591 m2 542 €/m2 Етаж 0/0

Продава промишлено помещение Промишлена зона Юг, град Кърджали

Модерна оборудвана текстилна фабрика в промишлената зона на гр Кърджали. Директен ТИР достъп от Републикански път I-5 Русе-Стара Загора- Кърджали-Гърция. Сградата е строена през 80те години и е изцяло реновирана през 2015 по всички съвременни изисквания за промишлено производство и склад. Нов покрив, инсталации и фасади от термопанел, безпрашен промишлен под, собствен трафопост, парцел 7590м2. Фабриката е с ново оборудване за текстилно производство с капацитет 1500 единици дневно, което не е включено в офертната цена. Оборудването включва: автоматична система ’KURIS’ за накатаване и кроене, шевни машини ’DUPERKOPP ADLER’, автоматични кроячни маси, две подлепващи преси ’MAIER UNITAS’, автомат за джобове и филетки ’BEISLER’, Пълно оборудване за производството на сака, палта, панталони, рокли, поли и блузи, гладачна техника ’BRISAY WEIT’ за крайно и междинно гладене. Предприятието е в партньорски отношения с марките: Benetton, Carolina Herrera, Armani, Group, Burberry, Esprit, Max Mara, Naf Naf, Zucchi. Възможна е продажба с оборудване на цена 3500000Е без ДДС

Подробна информация »
Оферта #615 Продава промишлено помещение село Мусачево, област София - област

Продава промишлено помещение

€ 840000
1853 m2 453 €/m2 Етаж 1/1

Продава промишлено помещение село Мусачево, област София - област

Съвременна фабрика в промишлена зона между София и гр Елин Пелин

Съвременна фабрика в промишлена зона на 9км от София в близост до гр Елин Пелин. Собствен парцел 3605м2. Мястото е изключително комуникативно с удобен достъп от магистрала Тракия, магистрала Хемус и Околовръстно шосе на София. Обекта разполага със собствен трафопост 250kW, трифазен ток, собствен водоизточник 50м узаконен сондаж, канализация, инсталация за геотермална климатизация, система за видеонаблюдение, пожароизвестителна система, компресорна станция. Сградата е въведена в експлоатация през 2008г и е паспортизирана по съвременните изисквания. Изпълнена е като метална носеща конструкция, изключително висок клас изпълнение на американска фирма, с леки преградни стени, под-шлайфан бетон. Състои се от 2 работни зали с обща площ 1050м2, които могат да бъдат обединени, височина 4,74м-6,50м; два склада съответно 98 и 140м2, сервизни и обслужващи помещения и офиси с обща площ 535м2, шоурум 30м2. Предвидени са помещения за персонал-столова, бани и тоалетни, съблекални и др. До всички работни места са изведени окабеляване с трифазен ток, инсталация с въздух под налягане,ГАЗ до границата на имота. В двора са предвидени места за паркиране, маневриране на камиони и озеленяване. Имота е изцяло ограден с полумасивна ограда. Възможно е да се закупи и съседен терен около 4дка за разширение. Базата е подходяща за чисти производства, текстил, пластмасови изделия, електроника, хранително вкусово производство, мебелно производство, пакетиране, склад, дистрибуция. Обявената цена е без включен ДДС. Размери на основните работни помещения: Шивашки цех-28,60/14,05м Основен цех -55/9,93м Склад готова продукция- 11,15/13,55м Склад материали-9,55/7,93м ОВ и компресорно-15,20/3,53м Администрация и помещения за персонал -24,53/24,20м

Подробна информация »
Оферта #672 Продава промишлено помещение Захарна Фабрика, град София

Продава промишлено помещение

€ 650000
1628 m2 399 €/m2 Етаж 2/4

Продава промишлено помещение Захарна Фабрика, град София

Продава се промишлено помещение на територията на бизнес парк Илинден-Захарна фабрика, динамичен район наситен с бизнес центрове и компании за високо технологични производства: Сименс, Мобилтел, Антим Тауър, Кауфланд, Лидл, Инкомс-Телеком, Отлична транспортна достъпност до Центъра на София, Централна гара, Аерогара София. Голям охраняем паркинг, . Помещението представлява самостоятелен етаж от административно производствена сграда строена 60те години и частично реновирана. Състои се от основно помещение с височина 4,50м, промишлен под, изградени Вик , ел инсталация, 3 фазен ток, инсталация за въздух под налягане, локално отопление на ток, оптична интернет връзка, богато остъкляване, 2 аснасьора, носимоспособност на подовата конструкция 500кг/м2, възможност за свободна планировка на помещението, и санитарен възел. Помещението е реновирано, PVC дограма. Подходящо за производство, склад, офис, зала за фитнес. Цената е без включен ДДС. www.bulrealty.net

Подробна информация »
Оферта #674 Продава промишлено помещение Орландовци, град София

Продава промишлено помещение

€ 700000
1375 m2 509 €/m2 Етаж 1/2

Продава промишлено помещение Орландовци, град София

Производствена база за тестени и сладкарски изделия на комуникативно място с удобен градски транспорт и ТИР достъп в кв Орландовци. Отлично място с бърза влъзка с център на София, Северна тангента и Околовръстно шосе, градски транспорт за персонал. Изградена инфраструктура около обекта: ток, вода, канал, газ, асфалтирана улица. Парцел УПИ 3119м2 с лице 53м към асфалтирана улица, равен , ограден с полумасивна ограда и частично бетониран Плътност 40% Кинт 1,3 Кк 10м с възможност за допълнително застрояване. Масивна производствена сграда на две нива по 594м2, с обособени производствени , складови и административни помещения съобразени с конкретното производство, два товарни асансьора. В цената е включено и оборудване за производството на стойност 68000Е. Обявената цена е без включен ДДС.

Подробна информация »
Оферта #745 Продава промишлено помещение Илиянци, град София

Продава промишлено помещение

€ 395000
785 m2 503 €/m2 Етаж 1/1

Продава промишлено помещение Илиянци, град София

Производствена база в индустриална зона Илиянци в близост до Северна тангента и ЖП линия

Действаща производствена база за чисти производства в индустриална зона Илиянци, комуникативно място в непосредствена близост до Северна тангента , товарна ЖП линия, като в момента достъпа е от Военна рампа. Равен ограден парцел с правоъгълна форма 5800м2 , Зона Пс Смесена производствена зона Плътност 55% Кинт 1,5 възможоност за застрояване общо 3000м2 ЗП. В момента е застроена едноетажна масивна ппроизводствена сграда 610м2 и обслужваща сграда 170м2. Имота е подходящ за чисти производства, складова база, сервизна база. Предстои изграждане на директна връзка със Северна тангента с излаз в двете посоки, което ще създаде отлични възможности за развитие на зоната.

Подробна информация »
Оферта #741 Продава промишлено помещение Малашевци, град София

Продава промишлено помещение

€ 837000
630 m2 1329 €/m2 Етаж 0/0

Продава промишлено помещение Малашевци, град София

Складова база с административна част на до Северна тангента

Производствено складова база на оживено и удобно място с директна връзка към Северна тангента, Чепинско шосе, Околовръстно шосе и центъра на гр София. Сградите са построени през 2006г. Базата се състои от двуетажна масивна административна сграда с обособени офиси, санитарни възли и обслужващи помещения за персонал с общо РЗП 400м2, сградата е оборудвана с климатици, СОТ инсталация и видеонаблюдение , окабеляване за компютри и телефони до работните места, външна топлоизолация, работни помещения на паркет и латекс, бани и тоалетни-теракот и фаянс. Хале -метална конструкция с топла връзка към административната част с размери 12/18м, външен навес 7/12м и височина 4,95м до носеща ферма, топлоизолирано, две врати 3,20/3,40м за товаро разтоварни дейности, под- бетон. Захранване с ток 65кW. Парцела е равен и ограден с полумасивна ограда, Възможност за застрояване на още едно хале 800м2 в парцела. Базата е подходяща за складова база, чисто производство, търговска база, дистрибуторска база, сервиз, представителство.

Подробна информация »
Оферта #190 Продава промишлено помещение Кремиковци, град София

Продава промишлено помещение

€ 25900
150 m2 173 €/m2 Етаж 0/1

Продава промишлено помещение Кремиковци, град София

Промишлен имот-хале , склад в промишлена зона Кремиковци бивш автосервиз. Монолитна сграда с метален покрив с височина 3, 60м-4, 60м състоящ се от 3 клетки за ремнот на автомобили, канал за обслужване, електротелфер, работилница, прилежащ двор бетониран с допълнителен канал за обслужване на камиони. Подходящо за автосервиз, работилница, склад, производство. www. bulrealty. net

Подробна информация »
Оферта #626 Продава промишлено помещение село Локорско, област София - област

Продава промишлено помещение

€ 390000
1200 m2 325 €/m2 Етаж 2/2

Продава промишлено помещение село Локорско, област София - област

Производствено складова сграда с прилежащ терен до Северна дъга на Околовръстно шосе

Производствено предприятие за производство на строителни изделия. Изключително комуникативно място с директен излаз на Северната дъга на Околовръстно шосе, отличен достъп до Магистрала Хемус и Магистрала Тракия, Трансевропейски коридори 10-Виена -Истанбул; 4-Будапеща-Солун; 8-Валона, Варна , Украйна. Промишлена зона собствен трафопост с голяма мощност, вода, канал, добър достъп за Тирове. Масивна производствена сграда основно реконструирана през 2008г , сменен покрив и инсталации, частично външно покритие с термопанели, PVC дограма. Състои се от: УПИ -4100м2 Партерен етаж- Производствено хале 450м2, 12/38м с височина 6м с рампа за товаро-разтоварни дейности. Склад 250м2 с височина 3,80м Съблекални и обслужващи помещения за служители . Втори етаж- Офисни помещения -314м2 Трети етаж- Общежитие за работници- 80м2. Допълнителна метална сграда 150м2 с канал за обслужване на камиони. Терена е ограден и частично асфалтиран с достъп от две места. Съществуващо захранване 120kW с възможност за увеличаване, вода от градска водопроводна мрежа. По -голямата част от сградата е с подновени вътрешни инсталации и нови подови настилки . Отлично за чисто производство, склад, Търговска дейност. Цена без ДДС, www.bulrealty.net

Подробна информация »

Наши партньори